despre mine
date biografice

experienţa profesională

Perioada: 6 mai 2020 – prezent

Decan al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului şi Sănătății
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Perioada: 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2019

Directorul Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupațională
Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului şi Sănătății
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Perioada: 2014 – prezent

Numele angajatorului: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: Conferențiar universitar doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Metodica predării atletismului în şcoală, Bazele generale ale atletismului, Teoria şi practica atletismului, Echipamente, instalații și aparatură în kinetoterapie, Masaj antistress, Profilaxie şi refacere în activitatea sportivă, Echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă, Bazele metodice ale exerciţiului fizic

Perioada: 1 octombrie 2009- 2014

Numele angajatorului: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: Lector universitar doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Atletism, Turism şi Orientare sportivă, Tehnici specifice de predare, Metodica predării atletismului în gimnaziu.

Perioada: martie 2005 – iunie 2009

Numele angajatorului: Universitatea din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: Asistent universitar doctorand
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Atletism, Turism şi Orientare sportivă

Perioada: oct. 2002 – feb. 2005

Numele angajatorului: Universitatea din Bacău
Sectorul de activitate: Învăţământ superior
Ocupaţia sau poziţia: preparator universitar
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Atletism, Turism şi Orientare sportivă

educaţie şi formare

2021 – Sesiune de formare ”Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor privind actualizarea standardelor de calitate -QAFIN” (Mai-Iunie 2021)

2019 – curs postuniversitar „Strategii inovative de formare a cadrelor didactice din învățământul universitar”, POCU „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar“, Cod SMIS 121221;

2019 – curs de actualizare a cunoștințelor auditorilor pentru Sistemul de Management al Calității. ISO 9000:2015 și 9001:2015;

2018 – cursuri de formare în ”Dezvoltarea capacității Ministerului Educaţiei Naţionale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” SIPOCA 3, Politica publică de operaționalizare a centrului de profesionalizare a managementului universitar – Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia Română;

2015 – Diplomă de excelenţă „Promovarea activităţilor sportive universitare la nivel naţional” Ministerul Educaţiei Naţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar;

2013 –  Curs de instruire şi formare în calitate în învăţământul superior -Program de perfecţionare: Manager îmbunătăţire procese;

2011 – Certificat absolvire modul „Standarde de integritate în învăţământul universitar” – UEFSCDI România;

2011 – Certificat absolvire modul „Marketing universitar” – UEFSCDI România;

12 iunie 2009 susţinere publică a tezei de doctorat; studii de doctorat / Învăţământ superior ISCED 8

30 mai 2009 susţinerea tezei de doctorat în Şedinţa Catedrei de Gimnastică şi Atletică grea din Academia  Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;

Feb. 2007 în derulare Proiectul Programului de Cercetare Ştiinţifică din cadrul studiilor doctorale la Academia  Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;

2005 – ian. 2007 Absolvent al Programului de Pregătire Avansată din cadrul studiilor doctorale la Academia  Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti;

2002 – 2004 Universitatea din Bacău,  Departamentul de studii postuniversitare, specializarea „Recuperarea sechelelor posttraumatice ale țesutului cutanat subcutanat”, specializarea Kinetoterapie, studii postuniversitare aprofundate, absolvent 2004, master cu susținerea lucrării de disertație sesiunea martie 2007;

2002 – 2004 Universitatea din Bacău,  Departamentul de studii postuniversitare, specializarea „Activităţi corporale sportiv recreative şi de timp liber”; master în Educaţie Fizică şi Sport – șef promoție 2004;

1998 – 2002 Universitatea din Bacău, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Licențiat în Educație Fizică şi Sport, Antrenor categoria a III a Atletism, studii universitare – șef promoție 2002;

1994 – 1998 Liceul Naţional cu Program de Atletism, Cîmpulung Muscel, jud. Argeş –  șef promoție 1998.

aptitudini şi competenţe personale

Categoria I de clasificare sportivă
Antrenor de atletism, categoria a III a
Arbitru sportiv – disciplina Atletism
Voluntar Federația Română Sportul pentru Toți

aptitudini şi competenţe sportive

· medaliat cu aur la Cupa Campionilor Europeni pe Cluburi – juniori, Luxemburg, 1998 (110mg)
· medaliat cu bronz la Jocurile Balcanice de Juniori, Istambul, 1998 (4x100mp)
· multiplu campion naţional de atletism – 110 mg, 4 x 1 tur (1996, 1998, 1999, 2000)
· multiplu campion naţional universitar – 60mg, 110mg (1999, 2000, 2001, 2002)
· peste 20 medalii de argint şi bronz la diferite ediții ale Campionatelor Naționale de Atletism, în perioada 1994 –2002, probe de garduri
· 3 ani inclus în Centrul Olimpic de Juniori Câmpulung Muscel, Argeş
· arbitru de atletism
· antrenor de atletism

aptitudini şi competenţe sociale

Comunicare, relaţionare, socializare:  ascultare activă, voluntariat, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităților individuale şi de grup ale interlocutorilor.

Lucru în grup: ca student, parte activă a Ligii Studențești din Universitatea din Bacău (membru, vicepreședinte); ca şi cadru didactic, în perioada 2002 – 2022, membru al Catedrei Sporturi Individuale, ulterior membru al Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională; Director al Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională Bacău sept.2015 – sept.2019; îndrumător generații de studenţi (nivel licenţă și master; membru în Comisia Națională de Arbitraj a Federației Române de Atletism (peste 110 de competiții sportive); membru al Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău (2012- ian.2020), membru al Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău (oct.2015- prezent).

Competenţe de coordonare:  coordonator şi redactor la reviste studenţeşti („Studenţimea Băcăuană”, „Educaţie Fizică şi Sport în Universitatea Bacău”, „Educaţie prin Sport”, „VoxStud”); coordonarea generațiilor de studenţi ca şi îndrumător de an pentru promoții de nivel licență și masterat; ca student și cadru didactic, organizator de diferite activităţi pentru studenţi şi activităţi caritabile pentru centre de copii cu dizabilităţi; coordonatorul lotului de studenți ai UBc la 27 ediţii ale Campionatelor Naţionale Universitare de Atletism; decan al FȘMSS Bacău ( 2020 – prezent) director al Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională (sept. 2015 – sept. 2019); președinte comisii de finalizare, președinte de comisii de acordare a gradului I în învățământul preuniversitar şi președinte în comisii de ocupare a posturilor didactice în învăţământul universitar și preuniversitar.

aptitudini şi competenţe organizatorice

· în timpul studenţiei, Vicepreşedinte al Ligii Studenţilor din Universitatea din Bacău (2001-2002);
· în timpul studenţiei, Membru în Senatul Universităţii din Bacău;
· în timpul studenţiei, Membru în Consiliul Profesoral al FEFS Bacău;
· îndrumătorul promoții studenți, nivel licență și master;
· responsabil cu lotul de studenţi ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, şi participarea acestora la peste 27 ediţii ale Campionatelor Naţionale Universitare de Atletism (2002 – 2019);
· preşedinte al Asociaţiei Judeţene „Sportul pentru toţi” Bacău (2007-2022);
· membru în comisii de organizare a diferitelor conferinţe internaţionale din domeniu;
. președinte și membru comisii de organizare a examenelor de admitere și finalizare studii;
. președinte și membru în comisii de acordare a gradului didactic I în învățământul preuniversitar;
. director al Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională din Bacău (sept.2015-sept.2020);
. membru al Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău (2012- ian.2020);
. membru al Consiliului Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din Bacău (oct. 2015 – prezent).

apartenenţă la diferite organizaţii şi comisii

· Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din 2003);
· Membru al Academiei Olimpice Române (din 1999);
· Preşedinte Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” Bacău (din 2007);
· Membru al Asociaţiei de Algeziologie din România (din 2005);
· Membru în Comisia de organizare a Campionatelor Naţionale Universitare de Atletism (2002-2019);
· Membru în Comisia Judeţeană de Arbitraj Bacău (2002-2022);
· Membru în Comisiile de Admitere şi Licenţă ale FSMSS Bacău (din 2003);
· Membru al Societăţii Ştiinţei, Excelenţei umane şi Sportului Universitar (din 2014);
· Membru al FIEP, filiala România (din 2013).

activitatea științifică

– autor al 15 cărţi de specialitate (a se vedea pagina „academic”);

– autor al 3 cursuri de specialitate pentru studenți  (a se vedea pagina „academic”);

– autor al unui caiet de lucrări practice pentru studenți (a se vedea pagina „academic”);

90 de articole științifice publicate în volumele sau revistele de specialitate ale sesiunilor şi conferinţelor internaţionale și naționale la care am participat în perioada 2001 – 2022;

– colaborator la cartea autoarei Mârza D. Doina (2005) „Masaj antistres”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

– membru al Proiectului de Cercetare „Investigarea aptitudinilor de postură şi a potenţialului biomotric al populaţiei şcolare a judeţului Bacău” decizia 378 /17.03.2004 şi 3114/5.04.2004, proiect în colaborare cu ISJ Bacău;

– membru în contract de cercetare „Depistarea şi selecţia sportivilor pentru practicarea kaiac – canoe” Decizia 18 din 2 August 2004, colaborare cu Federaţia Română de Kaiac-Canoe;

– membru în programul de  cercetare dezvoltare „Studiu privind nivelul indicatorilor condiţiei fizice a studenţilor de la facultăţile de neprofil din cadrul Universităţii din Bacău prin aplicarea programului Eurofit” 524/10.02.2006, 257/14.02.2006, 77/13. 02.2006, 169/13.02.2006;

referent științific la cărţi de specialitate;

reviewer  pentru articole științifice susținute la diferite conferinţe ştiinţifice internaţionale 2013-2019 (Româna) și Egipt (2018);

– reviewer  pentru articole publicate în reviste de specialitate (MDPI-IJERPH, PeerJ, ;

– membru în comitete ştiinţifice la conferinte naţionale şi internaţionale;

– membru în comitete editoriale ale revistelor, ca reviewer științific: Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series IX –   Sciences of Human Kinetics (din 2019, http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IX/Scientific_Com9.html) și Physical Education and Sport Fascicle University of Oradea (din 2020, http://www.fefsoradea.ro/Fascicula_Educatie_Fizica_si_Sport/Board.html), Gymnasium  – Scientific Journal of Education, Sports and Health (2021).

– keynote speaker şi profesor invitat la conferinte naţionale şi internaţionale.

aptitudini şi competenţe tehnice

· competenţe IT, asistenţă tehnică, arbitraj, consultanţă pentru organizare și coordonare diferitele competiţii sportive;

începutul paginii începutul paginii